Dr. Pásztori-Kupán István

jan 19, 2020 |

Dr. Pásztori-Kupán István

dr. Pásztori-Kupán István

Cím: Dr. habil.
Nem: férfi
Születési év: 1973
Születési hely: Románia
Email-cím(ek): mcpasztori@yahoo.com
Hivatali telefonszám: 0040-744-774557

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2003
Tudományág: Hittudományok
Disszertáció címe: Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation: The Antiochene Pathway to Chalcedon
Oklevelet kiállító intézmény: Doctor of Philosophy, University of Edinburgh, College of Humanities and Social Sciences

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1999
Tudományág(ak): Hittudományok
Oklevelet kiállító intézmény: University of Edinburgh, Faculty of Divinity, New College

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár Teológiai licenciátus 1996
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai habilitáció 2010

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészettudományi Kar
Intézet: Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet
Tanszék: Szabadbölcsészet Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Beosztás: rektorhelyettes, a református rendszeres teológiai tanszék vezetője, egyetemi tanár (professzor)

Egyéb korábbi munkaadó: Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
Beosztás: Ifjúsági lelkipásztori, középiskolai vallástanár

Kutatási és oktatási szakterületek

Az V. századi krisztológiai viták története, különös tekintettel az efézusi (431) és kalcedoni (451) zsinatok korszakának antiochiai teológusaira

Küroszi Theodorétosz (393–460) görög egyházatya élete, munkássága és teológiai öröksége

Az ókeresztyén teológia és a görög filozófia találkozási pontjai

Egyház- és társadalometika

Tanítási-oktatási alapelvek, nevelésfilozófia

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2010 Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, egyetemi jegyzet (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2010) – 422.000 karakter (253 old.)

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
Román C2
angol C2
Német középfokú
francia alapfokú


Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
Joint Commission of the theological dialogue between the Orthodox Church and the World Alliance of Reformed Churches rendes tag
Editorial Board of the Library of Early Christianity (Catholic University of America Press) rendes tag
A Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestület rendes tag
Romániai Református Egyház Zsinati Teológiai Bizottság rendes tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2014 december Károli Gáspár Református Egyetem ERASMUS vendégoktatás
2015 október Debreceni Református Hittudományi Egyetem ERASMUS vendégoktatás

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Papp György,
DRHE
Kálvin és Khrüszosztomosz a szabad akaratról
Papp Zsolt,
DRHE
Reinhold Niebuhr társadalometikája

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Nemes Csaba,
Selye János
Egyetem,
Komárom
Ezer év több ezer éves kérdése 2015

 

Publikációs lista

(a publikációk lajstroma elérhető az MTMT honlapján)


Monográfiák

Theodoret of Cyrus, The Early Church Fathers, szerk. Carol Harrison (London & New York: Routledge, 2006) – 770.000 karakter (xiv+278 old.)

Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation: The Antiochene Pathway to Chalcedon, published by The Transylvanian District of the Reformed Church in Romania (Kolozsvár: EREK, 2007) – 735.000 karakter (242 old.)

Követvén a szent atyákat. Az óegyház dogmatörténete 381-ig (Kolozsvár: A Napoca Star és a Protestáns Teológiai Intézet közös kiadása, 2009) – 480.000 karakter (208 old.)

Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete 381-től 451-ig (Kolozsvár: A Napoca Star és a Protestáns Teológiai Intézet közös kiadása, 2010) – 570.000 karakter (266 old.)

Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása I. (Debrecen: DRHE Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, 2014), 256 old. Kétnyelvű (görög-magyar) kiadás. Fordította, bevezetővel és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Pásztori-Kupán István

Küroszi Theodórétosz: A görög betegségek orvoslása II. (Debrecen: DRHE Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, 2015) – 204 old. Kétnyelvű (görög-magyar) kiadás. Fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Pásztori-Kupán István

Szerkesztett kötetek, folyóiratok

Tankönyv – felsőoktatási jegyzet:
Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, egyetemi jegyzet (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2010) – 422.000 karakter (253 old.)

Könyvfejezetek

Confession of Marosvásárhely (1559), in: James T. Dennison, Jr., szerk., Reformed Confessions of the 16th and 17th Centuries in English Translation: Volume 2, 1552–1566
(Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2010), 132–139 (Nr. 45)

Cikkek tudományos folyóiratokban

ISI-minősítésű és/vagy nemzetközi adatbázisokban szereplő írások
An unnoticed title in Theodoret of Cyrus’ ???? ??? ??? ?????? ?????????????, The Journal of Theological Studies (London–Oxford), 53 (2002), 102–111

Quotations of Theodoret’s De sancta et vivifica Trinitate in Euthymius Zigabenus’ Panoplia Dogmatica, Augustinianum (Istituto Patristico Augustinianum, Róma), 42 (2002), 481–489

The Holy Spirit as the Mother of the Son? Origen’s Interpretation of a Surviving Fragment from The Gospel According to the Hebrews, Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 228, szerk. Heidl György és Somos Róbert (Leuven: Peeters, 2009), 285–291

Review of Paul B. Clayton, The Christology of Theodoret of Cyrus: Antiochene Christology from the Council of Ephesus (431) to the Council of Chalcedon (451), Oxford Early Christian Studies (Oxford: Oxford University Press, 2007), Scottish Journal of Theology, 64 (2011), 490–491

The Teaching Concerning the Lord’s Supper in the 1559 Hungarian Reformed Confession of Marosvásárhely, in: E. Van der Borght and P. van Geest, szerk., Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek, Studies in Reformed Theology, 22 (Leiden: Brill, 2012), 503–522 – társszerző: Gudor Kund Botond

Magyarországi és romániai szakfolyóiratokban megjelent angol nyelvű 
tanulmányok

Invocation of biblical authority in a secular decision: the theocratic relevance of the Torda Edict (1568), Református Szemle 101/6 (2008), 677–699

Reformer – since when? An attempt to reassess the young Calvin’s theological attitude towards the mediaeval church, Református Szemle, 103/1 (2010), 40–50

The one veneration belonging to the One Son: The union of worship as the criterion of teaching “the One and the same” during the Monophysite controversy, Studia Theologica Debrecinensis 2010/2, 77–94

A secular decree on interfaith acceptance based on the Bible, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, Număr special: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII) (Alba Iulia: Altip, 2010), 19–41

The formation and ecumenical importance of the so-called ‘Nicaeno-Constantinopolitanum’, Revista Ecumenică Sibiu 3/1 (2011), 25–54

Pro homine ethico. The need for an ethical collaboration between theology and other sciences, Revista Ecumenică Sibiu, 3/3 (2011), 423–434

Magyarországi és romániai szakfolyóiratokban megjelent magyar nyelvű 
tanulmányok

Kicsoda az, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz? A Jézus Krisztusról szóló evangélium igazsága az apostoli kor végétől a reformációig, Sárospataki Füzetek 4/2 (2000), 23–43

Küroszi Theodorétosz: A megelevenítő Szentháromságról, Református Szemle 93/4–5
(2000), 317–336

Új keresztyén életrend a Római Birodalomban, Református Szemle 95/2–3 (2002), 198–205

A „tulajdonságok közlésének” tana Heinrich Bullinger teológiai gondolkodásában, Református Szemle 96/2 (2003), 146–158

A szkíták a Szentírásban I., Az Út 30/1 (2004), 5–18

A szkíták a Szentírásban II., Az Út 30/2 (2004), 71–85

Alexandriai Kürillosz és Küroszi Theodorétosz a Jézus Krisztus megkísértéséről: Az alexandriai és az antiochiai krisztológia hasonlóságai és különbözőségei, Református Szemle 97/1 (2004), 57–81

Őrzi-e nyelvünk a történelmi magyar határokat?, Keresztény Szó, 25/12 (2004), 26–29

A Szentlélek mint a Fiú Anyja? A Héberek szerinti evangélium egyik részletének Origenész és Hieronymus szerinti magyarázata, Református Szemle 98/6 (2005), 677–683

Küroszi Theodorétosz: A görög betegségek orvoslása (I. rész), Református Szemle, 99/1 (2006), 45–66; társszerző: Kupán Zsuzsánna

Jézus Krisztus személyének „hüposztatikus egysége” az 5. század terminológiai vitáinak tükrében, Református Szemle 100/3 (2007), 644–656

Hallgatni: arany-e vagy cinkosság? Karl Barthnak az 1956-os magyar szabadságharc kapcsán tanúsított „hallgatása” Reinhold Niebuhr értelmezésében, Református Szemle 102/1 (2009), 103–125

Tehetjük-e, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk? Karl Barth tanítványai és Reinhold Niebuhr 1957-es levélváltása, Református Szemle 102/2
(2009), 195–213

Teokratikus tolerancia? A Tordai Vallásbéke teológiai üzenete, Keresztény Magvető
2009/2, 252–286

Küroszi Theodorétosz: Az első alapelvről I, Református Szemle 102/3 (2009), 306–326; társszerző: Kupán Zsuzsánna

Emberek vagyunk, nem pedig Isten. Niebuhr és Barth az Egyházak Világtanácsa bölcsőjénél, Református Szemle 102/4 (2009), 439–454

Az emberi lélek és az örök élet Kálvin első teológiai munkájában, Református Szemle 102/5 (2009), 573–594

Hagyomány és viszonyulás: Nazianzoszi Gergely, Küroszi Theodorétosz és a 433-as Egységformula, Református Szemle, 103/2 (2010), 163–176

A Szent Korona és a magyar protestantizmus, Keresztény Szó, 21/5 (2010), 19–26

Edesszai Ibasz levele Mariszhoz: Kétszeri ítélet és kétszeri felmentés ugyanazért a levélért, Református Szemle 103/3 (2010), 276–292

Adalékok Nüsszai Gergely krisztológiai tanításának értelmezéséhez, Református Szemle 103/4 (2010), 372–382

Nagy Leó pápa Tomusa, a rablózsinat és a kalcedoni dogma, Református Szemle 103/5 (2010), 496–509

Az úgynevezett Niceai–Konstantinápolyi Hitvallás dogmatörténeti háttere, Studia Doctorum Theologiae Protestantis I (Kolozsvár: PTI, 2010), 195–218

Az egyház ismertetőjeleiről, Credo, 17/2 (2011), 15–23

A teológia és a vallástudomány 19. századi különválása – Könyvismertető: Kovács Ábrahám, Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni új orthodoxia vitája a liberális teológiával (Budapest: L’Harmattan, 2010), Credo, 17/2 (2011), 69–70

Szentség, apostoli utódlás, magyar keresztyénség, Credo, 17/4 (2011), 71–74

„Viskótlan-e” a jó keresztyén? William Paul Young sikerkönyvének margójára, Református Szemle, 104/2 (2011), 183–194

Szentháromságtani kérdések William Paul Young A viskó című művében, Református Szemle, 104/3 (2011), 286–303

Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez, Studia Doctorum Theologiae Protestantis I (Kolozsvár: PTI, 2012), 99–108

Romániai szakfolyóiratban román nyelven megjelent tanulmányok

Epistola lui Ibas către Maris: Două condamnări şi două exonerări pe baza aceleiaşi scrisori, Studii Teologice 2010/3, 29–52 [Ibasz levele Mariszhoz: a 433-ban keletkezett görög szöveg első román nyelvű, előtanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott fordítása]

Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok

The Doctrine of „Communicatio idiomatum” in the Theological Thinking of Heinrich Bullinger, Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára / Festschrift für István Tőkés zum 90. Geburtstag (Cluj/Kolozsvár: PTI–EREK–KRE, 2006), 299–323

The Spirit of Religious Tolerance – A Transylvanian ‘extra calvinisticum’?, Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe, szerk. Kovács Ábrahám, (Budapest: L’Harmattan, 2009), 155–179

Élettapasztalatok és teológiai motívumok Augustinus és a pelagiánusok vitájában, in: Fekete Károly – Kustár Zoltán – Kovács Ábrahám, szerk., Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára, Acta Theologica Debrecinensis, 2 (Debrecen: DRHE, 2011), 351–369

Lehet-e a teológia a többi tudomány lelkiismerete? A „tudományos semlegesség” mítoszának végnapjai, in: Ungvári Zrínyi Imre – Veress Károly, szerk., Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011), 129–141

Fordítások

International Conference on Church and Minority Issues, Felix Bath, 25–27 October 1999, Királyhágómelléki Füzetek, szerk. Antal János (Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2000) – a konferencia előadásainak angol fordítása

Tőkés István, A Második Helvét Hitvallás Magyarázata / Commentarium in Confessionem Helveticam Posteriorem / Commentary on the Second Helvetic Confession, II. javított kiadás (Nagyvárad: KRE, 2006) – a szövegek angol fordítása

Egyéb

Egyéb tanulmányok, kiadványok: Fény és árnyék… Misztótfalusi Kis Miklós emlékezete, Kőrösi Csoma Sándor és tudományos műhelyeink, szerk. Gazda József (Sepsiszentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 1999), 26–31

Hármas Jakabság a Magyar Szent Koronán, Turán 2004/6 & 2005/1, 151–156

Keresztyén Ószövetség-szemléletünk, Üzenet (Kolozsvár), XX. évf. 5. sz. 2009. március 1

In memoriam Tövissi Ildikó. Válasz egy utolsó üzenetre, Református Szemle, 104/2 (2011), 227–230

Nem szakmai témájú társszerzős kötetek:
Coping with the past, szerk. Antal János (Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2002) – 670.000 karakter (300 old.)

Posted in: PKI

Comments are closed.