Töredékek

Az idők során sok helyen jelent meg olyan anyag ami egy Kupán családtagra hivatkozik. Ezeket további felhasználásra, kutatások céljára, felsorolásszerűen összegyűjtjük. Remélhetőleg felhasználható lesz a családfa ellenőrzésére és esetleges hiányosságainak feltárására.

 

A várispansagok története
Az általános rendelet végrehajtására az ország egyes részeibe külön-külön bírák neveztettek ki, a mint például 1221. évben Bihar vármegy éhen Tiborcz, Gyula és Helia ispánok (comites) ez értelemben működtek. Ez a Helia vagy Illés 1222. évben Bihar vármegyei főispánnak felismerhető.
Ilyen feladattal volt megbízva II. András egy év nélküli levele szerint Gergely győri püspök, Miklós soproni és László mosonyi főispán is,az illető vidékre nézve.
Ilyen, a várföldek visszaszerzésére kinevezett bírákat már a tatárjárás ideje előtt látunk az ország bizonyos kijelölt vidékein szerepelni.
A fennebbieken kívül e korszakban még működnek:
Borsod megyeien András borsodi főispán, Miklós, Lőrincz fia, az Örs nemzetségből, és Ponyt a Miskócz nemzetségből, 1230. évben.
Zala vármegyeien Kázmér veszprémi prépost, Arnold zalai főispán, Rednald, Trepk, Márkus, Lukács és Vitális come- sek 1236. évben, kik nemcsak a várnép, hanem a királyi udvar- nokok, a királynéi nép, a nemesek, az egyházi nép és más szol- gálmányosok földjeinek birtokát is vizsgálat alá vették a jogszerűség szempontjából. 3) A várföldek birtokviszonyainak rendezésében bíráskodtak 1239. évben a zala-szent-adorjáni apát és Kupán, Orbán fia. Hogy már a II. András alatt elidegenített várföldek a zalai várhoz visszacsaphattak, és itt, mint más vármegyében, ily feladattal megbízott bírák működtek, bizonyítja IV. Béla egy 1245. évi levele.
(Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története különösen a XIII. században (Budapest, 1882))

 

Béla intézkedései (1236)
„Béla azonban nemcsak az atyja hivatalnokainak elmozdítására szorítkozott, hanem még erélyesebben, mint valaha, a közvetetlen elődjei részéről tett adományozásoknak megvizsgálására is kiterjesztette figyelmét)), e czélból az országot nagyobb bizottság utazta végig. Állt pedig a bizottság:
…..

  1. Zala számára: (1236.)
  2. a) Bertalan veszprémi püspök, Arnold zalai főispán, László comes, Kaplyon nb. Zlandus fehérvári kanonok; Rednald, Tibor, Márk, Bata, Éliás, Enoch, Damasa comes (Wenzel VII. 23.).
  3. b) (1236.) Kázmér, veszprémi prépost; Arnold zalai * 2 1.

Vas részére: főispán; Rednald, Trepk, Márk, Lukács, Vitalis (Wenzel VII. 24.)·
főispán; Rednald, Trepk, Márk, Lukács, Vitalis (Wenzel VII. 24.)·

  1. c) (1239.) a szt.-adorjáni apát, Urbán fia Kupán (Wenzel VII. 86.).”

 

1257 Árpadkori Új Okmánytár
Tartalomjegyzék:
329 Chák királyi tárnokmester és zalai főispánnak bírói határozata, melylyel Kupán, Hada s Lászlónak birtokát szabályozza. (1257)

329.
Chák királyi tárnokmester és zalai főispánnak birói határozata, melylyel Kvppan, Hada és Lászlónak birtokéit szabályozza. 1257.
Chak Magister Tauarnieorum domini Regis et Comes Zaladiensis omnibus presentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. Vniuersorum noticie tenore presencium duximus declarandum, quod cum dominus noster Bela Illustris Rex Yngarie et Dux Stirie ad Comitatum Zaladiensem vice persone sue auctoritate pleniori pro factis terrarum et alijs iuribus Castri indebite occupatis seu detentis uos misisset, dando in mandatis, ut sicut iura Castri sui per alios nollet detineri, sic et aliorum iura non pateretur, nec nos permitteremus per Castrum, seu populos ad Castrum pertinentes, aliquatenus occupari, sed pocius inquisita plenius ueritate íinem debitum in negocijs talibus racione preuia faceremus; inter cetera Kuppan, Hada et Ladizlaus ad nostram accedendo presenciam nobis querimoniam porrexerunt in hunc modum : Quod cum tempore Tartarorum propter paucitatem eorum et guerram nimiam, ac timorein, que corda fcre omnium hominum incusserat, se cum terris suis speculatoribus Zaladiensibus de Karka adiunxissent, ut coadunati se possent sustentare commodiuset tueri, ijdem speculatores ipsis, et ipsi dictis speculatoribus vicissim iu omnibus affuissent; postmodum autem per Diuinam pietatem Regno ad statum meliorem reformato et in tranquillitatem posito, cum se cum terris eorum ab ipsorum speculatorum consorcio separare voluissent, cauentes, ne libertati ipsorum aliquid impingatur propter tanti temporis prolixitatem, et consequenter ipsorum heredibus in futurum; ijdem speculatores et fratres sui nobis litteras domini Regis presentarunt, ut sciscitata plenius ueritate de ipsorum iuribus et statu íinem debitum faceremus. Verum (quamuis rece)ptis litteris domini Regis et inspectis de ipsorum statu liberó nobis manifesta et euidens racio patuisset; tamen ad maiorem rei euidenciam cum seri(atim domino) Regi factum ipsorum recitassemus, idein pia consideracione inductiis singula, que sibi dicebamus, corde reeolligens pleniori, ne per ipsum cuiquam preiudicium fieret, a quo gráciám prestolantur vniuersi, ipsos a tali nota cum suis terris eximendo, maximé pro meritis et seruiciis Magistri Benedieti Notarij karissimi filii sui domini Regis Stepbani fratris eorundem, qui quidem seruieia ipsi domino Regi St. a temporibus sue puericie fideliter exhibuerat, per que remuneracione ampliori merito fuerat attollendus, in numerum seruiencium suorumrestituit cum ipsorum posteritate, ac perpetuo collocauit. Quorum eciam terrarum mete, prout Blasius Comes filius Detrici, iobagio Castri Zaladiensis, qui ad circueundas easdem terras a domino Rege specialiter, et Sankud iobagio eiusdem Castri ex parte nostri missi fuerant, nobis recitarunt, boc ordine distinguntur : Incipit enim ab oriente supra molendinum Suyk, ubi est meta terrea; dehinc versus meridiem venit prope pirum quendam ad metam terream ; deinde in uia directa uadit ad Kysegurd, ubi est meta terrea; deinde superius in quadam mega ascendit ad metam terream ad collem quendam ; deinde in via ad vallem; dehinc in magna uia, que uadit ad domum Buza usque ad Bud gepwe, circa quem locum deciinat in mega quadam ad occidentem ad vallem, que dicitur Wasardwelge, ubi est meta terrea; abhinc vádit ad finem Chichov gepwe; dehinc uersus meridiem in quadam mega uadit ad siluam nir, ubi est meta; deinde deciinat uersus occidentem, et in eadem silua uadit per tres metas terreas, et exit de eadem silua ad metam terream, et in quadam mega uadit superius ad aquilonem, et exit ad uiam ad metam terream, in qua uia itur ad ecclesiam Sancti Georgij ; deinde in eadem via uadit usque ad locum, ubi eadem terra separatur a terra Dionisij filij Comitis Georgij, et eadem uia separat ipsam terram per metas antiquas a terra predicti Dionisij usque ad locum, qui dicitur Bokonhyda, ubi cadit in aquam Karka, et in eadem aqua uadit superius usque ad metam priorem, et sic terminatur. In cuius rei memóriám presentes litteras concessimus sigilli nostri munimine roboratas. Datuin anno ab Incarnacione Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo.
(Eredetie bó’rhártyán, melynek zöld selyemzslnóron függött pecsétje elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.)

 

Török defter
A simonlornyai szamdsák fejadója 978-Ík évre, az új defter értélméhen. (1571. máj. 25 -> 1572. máj. 12.)
F a l u : Dö b r ö n t e.
Csőrös András, Kupán Demeter, Szak,ír György, Tót Márton, Kis Tomás, Megyei· Benedek, Szakár Pál, Kosáti Péter. 8 ház.

 

Orbai-szék 1602-iki lajstroma
Zágon.
Szabad székely
      Kupán Balás

Pake.
Szabad székely
      Kupán Márton
      Kupán Miklós

Kovászna.
Szabad székely
      Kupán Demeter

Zabola.
Lófő
      Kupán Ferencz
      Kupán András

Szabad székely
      Kupán János
      Kupán Demeter
      Kupán Benedek

Imecsfalva.
Szabad székely
      Kupán Péter

Sepsi-szék 1602-iki lajstroma
Papolczia.
Szabad székely
      Kupán Mátyás
      Kupán János
      Kupán Miklós

 

Összeírás 1614. február 17.
„IV. Bethlen Gábor által elrendelt összeírás szerepel Kupan Ferencz meg holt, leania vagion; Kupan Balas; Kupan Pal, Kupan Andras minor;  Kupan Andras maior”

 

Háromszék lakosai hűségesküje.
FÜGGELÉK / XII. HÁROMSZÉK LAKOSAI HŰSÉGESKÜJE III. KÁROLYNAK S A NEMESEK, LÓFŐK ÉS PUSKÁSOK NÉVSORA 1713-BÓL.
Papolcz
Primipili.
      Kupán Ferencz
      Kupán Miklós és Boldisár
 
Páva
Primipili.
      Kupán Ferencz
      Kupán Sigmond
 
Zabola
Nobiles.
      Kupán János
 
Pixidarii
      Kupán Mihály
      Kupán Miklós
 

Az 1700-1722. évi Székelyföldi összeírások névmutatója
      Kupán Boldizsár, papolci IV. 82
      Kupán Ferenc, pákéi IV. 372; – jun., IV. 404
      Kupán Ferenc, papolci IV. 82
      Kupán Ferenc, pávai IV. 78, 162
      Kupán János, zabolai IV. 77
      Kupán Mihály, zabolai IV. 77
      Kupán Miklós, papolci IV. 82; – né, IV. 376
      Kupán Miklós, zabolai IV. 77
      Kupán Zsigmond, pávai IV. 79
(más forrásból)

 

Rikán belüli honvédegylet.
Háromszék vármegye.
Megalakult 1867 júliusban
      Kupán Ferencz, K.-Mártonfalva

 

Kézdi-Vásárhelyi kisegít takarékpénztár részvénytársaság. [1885— 1915.]
      Igazgatósági tagok: Kupán József
      Pénztárnok: Kupán József

 

Gyászjelentés
Ifjabb Takács Károly özv. Kupán Lajosné és gyermekei: Kupán Ferencz Kupán Péter…..nevében mély fájdalommal jelenti, he forrón szeretett nője, illetőleg szerető gyérek, meny, testvér, Kupán Anna, életének 2lf, boldog házasságának 4-ik évében, rövid négy q szenvedés után, egy jobb hazába költözött, Kolozsvártt, június 24-éu 1876. Béke poraira.

 

Állami felsőbb leányiskola, Kolozsvár, 1894
A növendékek névsora
1. osztály
      Kupán Róza

 

Az I. világháborúban elesett Kupánok
      „Kupan Apard – Ungarn — Haromszek – Martonfalva
      Kupan Josef – Ungarn — Haromszek – Martonfalva
      Kupan Koloma – Ungarn — Haromszek – Kezdivasarhely
      Kupan Koloman – Ungarn — Haromszek – Kezdivasarhely
      Kupan Michael – Ungarn — Haromszek — Kezdimartonfalva”

 

Kupán Mihály zászlós hősi haláláról feljegyzés is készült.
1916 julius 4. Kelet-Galicia

 

Kupán Karl hadnagy 1918

 

Napiparancs 1849. 02.21. Bem tábornok
Bem tábornok az 1849 február 21-i Medgyesen kelt napiparancsban hadnaggyá lépteti elő Kupán Károlyt a 2. székely 2. zászlóaljból.

Ebben az időszakban kezdődött Bem tábornok dicsőséges hadjárata melyet Petőfi is megénekel.

„A csíki és háromszéki székely haderő egyenesen Nagyszeben felé nem mehetvén, felkanyarodott Udvarhely felé, s február 15.-én bevonult Udvarhelyre. Ugyanakkor Bem Meggyesre érkezett. A két tűz közé szorult báró Heydte a közbeeső Segesvárról elvonult s Bem elérte, mit régen óhajtott, hogy a határszéli, ún. belső székelységgel magát összekösse.”

„Ekkor kezdődött Bem hadjáratának fényes haditettekben leggazdagabb, legdicsőbb korszaka. Báró Puchner március elején Bemet a Székelyföldtől elvágni akarván, Meggyes alól Szentágotán át Segesvár felé vezette a császári fősereget. Bem a székely hadakkal egyesülve erre hirtelen visszafordult: Nagyszeben alá vezette seregét s március 11.-én Nagyszebent az orosz és osztrák őrség kezéből rohammal elfoglalta. Az újonnan alakult székely zászlóaljaknak nagy része volt a fényes diadal kivívásában. Puchner ezután Brassó védelmére sietett, melyet 10000 fölkelt székely fenyegetett. Bem a muszkákat a Vöröstoronyi-szoroson kiszorította (március 17.) s Brassó felé indult. A feleki (frecki) hidat a székelyek szuronyszegezve foglalták el a császáriaktól (március 16.), Fogarast megszállták; március 19.-én Vledény és Feketehalom között a Persányi hegyek erdős magaslatán megverték a németeket, s március 20.-án bevonultak a feladott Brassóba. Az orosz haderő sietve menekült a Tömösi-szoroson, utána a császári hadak, nyomukban a székelyek, kik március 21.-én kiverték a határon át az orosz és osztrák hadakat.”

„Ezekben a harcokban ismerte meg Bem a székely vitézséget; ezekről a hősökről zengi a szabadságharc költője, Petőfi Sándor, hogy:”

Nem mondom én: előre székelyek!

Előre mentek úgy a hős fiúk,

Ottan kíván harcolni mindegyik,

Hol a csata legrémesebben zúg.

Csak nem fajult el még a székely vér,

Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér

 

Úgy mennek a halál elébe ők,

Amint más ember a mennyegzőre mén;

Virágokat tűznek kalapjaik

Mellé s dalolnak a harc mezején.

Csak nem fajult el még a székely vér,

Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér!

 

Kupán Elek
„Kupán Károly (1823) „K. Elek székely határőr katona és Czell Anna fia.”

 

Kupán Károly 1823
„Kézdimartonfalva, 1823. K. Elek székely határőr katona és Czell Anna fia. Magyar ref. 1841- közvitéz, 1848 tavaszán altiszt a 15. (háromszéki) határőrezredben.
1849. febr. 21 (15.)- honvéd hadnagy ezrede 2. zászlóaljánál. A hónap végén részt vesz a Beszterce környéki harcokban. Ápr. 15 (16.)- főhadnagy és zászlóaljsegédtiszt alakulatánál a besztercei hadosztályban. Jún. 18 (16.)- százados a zászlóaljából lett 84. honvédzászlóaljnál uo.
Közlöny 1849/63., 82., 113., 138., Nagy: Háromszék XVIII., MOL: Hm. Ált. 1849. 14135., 20064.
DR. BONA GÁBOR, Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban”

 

Gábor Áron tűzére Kupán Lajos
Az Első székely tüzéreket maga Gábor Áron vezette. Ebben az egységben szolgált Kupán Lajos, aki kitüntette magát a verestoronyi kivonuláskor.

 

Kupán püspök
Az 1791-ben kiadott Magyarok Eredete első könyvében Kupán püspök neve a mai írásmódban szerepel.

Cupa herceg
Az 1790-ben kiadott Insurrectione Nobilium Cupa néven említi Kupánt. A magyar ősi anyagokban szintén gyakran előfordul a Kupa herceg, Kupa vezér név is mégpedig egyértelműen Kupán-Koppány jelentéssel.

 

Az Érdy-kódex
Az 1526-hoz kötött Érdy-kódex a „Bódogságos Szent István királnak legendája” a Kuppán megnevezést használja, holott ekkortájt már a Koppány név általános használatáról beszélünk:
„Vala azért időben Somogyságban egy pogány hatalmas herceg, kinek Kuppán vala neve, az régi kopasz Zirind fejedelemnek maradéka; ki még Szent István atyjának életében es erősen uralkodik vala mind egész Somogyságban es Szalaságban. Mikoron Szent István királnak atyja, Gejcsa kimúlt volna, támada fel ez gonosz kegyetlen herceg, akarván Szent István királ anyját gonosságot szerént magának venni, az szent királt megölni, es mind ez egész országnak uraságában esni. Szent István királ hallván az gonosz szándékot, egybenhívá az magyari urakat, es dicsőséges Szent Márton pispeknek segödelmét kérvén, kiszálla Kuppán herceg ellen; es tevé hadnaggyá Vencellinus nevő urat, ki jött vala hozjá Németországból.”
Ez a verzió szerint Vencellinus öli meg Kupánt, sőt fel is négyelik.

 

Deés város birái, hadnagyai, polgármesterei és tanácsa.
1349-ben* Márton ispán és Lóránt birák.
……. felsorolás ……..
      1706–7-ben* Kupán Miklós hadnagy.

 

Adományok
A honvédek karácsonyára
      Kupán Gézáné

1882
      Kupán Károly, (gazdatiszt)
      Id. Kupán József, (kalapos)

1888
Székely Nemzet,  (5. évfolyam, 1-200. szám)

A háromszékmegyei „Erzsébet“ árva leány-nevelő intézet javára Martonfalva község lakosai által tett szíves adakozásoknál.
Kupán István, Kupán Izra, Kupán Dánielné, Kupán N., Kupán Ferencz, Kupán Anna, özv. Kupán Péterné
A háromszékmogyei „Erzsébet“ árvaleánynevelő-intézet javára karácsonykor történt szives adakozásokról.
Kupán Józsefné
A kézdi-vásárlielyi „Stephanie- ház“ javára történt szives adakozásokról.
Kupán Józsefné,
A k.-vásárhelyi „Stefánia“ menedékház javára karácsonykor történt szives adakozásokról.
Kupán Józsefné
Kimutatás a székely-udvarhelyi evang. ref. kollégium kórháza javára begyült adományokról. (Harmadik közlemény.)
Kupán József
Közlemény a háromszékmegyei „Erzsébet“ árva leány-nevelő intézet javára Martonfalva község lakosai által tett szives adakozásoknál.
Kupán István, Kupán Izra, Kupán Dánielné, Kupán Ferencz, Kupán Anna, Kupán Péterné
Közlemény a báromszékmegyei „Erzsébet“ árvaleánynevelő-intézet javára Márkosfalva község lakosai által tett szives adakozásokról.
Kupán Dániái
Éltessük mindnyájan az elismerés és hála legméltóbb hangján ezen bizottság einöke, Tőrök Bálint és tagjai: Jakab István, ifj. Kupán József, Csiszár József és Tóth Géza urakat, kik nem kímélve időt, fáradságot s munkát, megtettek és meg foguak tenni a legnagyobb buzgósággal mindent a végre, hogy az árvaháznak kis alapvagyona a legbiztosabb módon gyümölcsöztessék.
A kézdi-vásárholyi szegény munkaképtelen öregek „Stephanie“ menedékházának 1888. évi élelmezési szükségleteinek fedezésére tett szíves adakozásokról
Kupán Balázs
A báró Szentkereszty Stephanie kezdeményezése folytán létesített k.-vásárhelyi és vidéki „Rudolf“ kórház javára történt szives
Kupán Mária, Kupán Abelné, Kupán Ferencz, Kupán Dánielné, Kupán Antalné, Kupán Károlyné, Kupán István, Kupán Lajosné, Kupán Izraelné
Közlemény a háromszékmegyei „Erzsébet“ árva leány-nevelő intézet javára Martonfalva község lakosai által tett szives adakozásoknál.
Kupán István, Kupán Izra, Kupán Dánielné, Kupán Ferencz, Kupán Anna, Kupán Péterné
Közlemény a báromszékmegyei „Erzsébet“ árvaleánynevelő-intézet javára Márkosfalva község lakosai által tett szives adakozásokról.
Kupán Dániái
Negyvenharmadik közlemény a háromszéki Erzsébet-leányárvaház javára tett adakozásokról:
Kupán Ivráné, Kupán Dánielné, Kupán Róza, Kupán Ferenczné, Kupán Albertné, Kupán Lajosné

  1. Zászlószegek megváltása
  2. Kupán József földbirtokos, ifj. Kupán József kereskedő

Rengeteg helyen jelenik meg a Kupán név az adakozásoknál.
 

Kupán Dénes
A Lábbelikészítők lapja tudósít, arról hogy az 1925 február 22-i közgyűlés Kupán Dénest díszelnöknek választja. (Közgyűlési tudósítások)

 

Kupán József

 

TÖREDÉKEK IMREH ISTVÁN EMLÉKEIBŐL
„Hát a legszebb lánynak Kupán Márit tartották, aki Kézdivásárhelyen született meg, de már- kosfalvi volt a családja, s ő is Márkosfalván nevelkedett. Olyan 20 éves forma lehetett akkortájt, legalább 30 évvel fiatalabb nagyapámnál.”

 

Egész tandíj mentességben részesülnek :
Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1900—901.
Kupán Mihály

 

Kupán Károly